Ana Sözleşme

 

 

KURULUŞ ve KURUCULAR

Madde 1-

Bu ana sözleşmenin 2. maddesinde adları, adresleri ve uyrukları yazılı kurucular tarafından bu ana sözleşmedeki kayıt ve şartlar dahilinde faaliyette bulunmak üzere Türk Ticaret Kanunu’nun Anonim Şirketlerin ani kuruluş hükümlerine göre bir anonim şirket teşkil edilmiştir.

1- Hüseyin ŞİMŞEK                                                                                                                   T.C. Uyruklu

Dragos Orhangazi Cad. Lale Sok. No:1 Kartal/İstanbul

2- Ali Fuat ŞİMŞEK                                                                                                          T.C. Uyruklu

Feyzullah Cad. No:20/28 Maltepe/İstanbul

3- Emine ŞİMŞEK                                                                                                                        T.C. Uyruklu

Feyzullah Cad. No:20/28 Maltepe/İstanbul

4- Hatice ŞİMŞEK                                                                                                                       T.C. Uyruklu

Feyzullah Cad. No:20/28 Maltepe/İstanbul

5-Melek ŞİMŞEK                                                                                                                          T.C. Uyruklu

Dragos Orhangazi Cad. Lale Sok. No:1 Kartal/İstanbul

ŞİRKETİN UNVANI

Madde 2- Şirketin unvanı “Ciner Medya TV  Anonim  Şirketi” dir.

(Değişiklik, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Sayı:7180, Sayfa 309, 03 Kasım 2008)

Eski Unvan: Kanal 1 Televizyon Ve Radyo Yayıncılığı A.Ş.

Değişiklik, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Sayı:6956, Sayfa 555, 12 Aralık 2007)

Eski Unvan: Merkez Televizyon A.Ş.

Değişiklik, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Sayı:6200, Sayfa 711, 17 Aralık 2004)

Eski Unvan: MTV Merkez Televizyon A.Ş.

Değişiklik, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Sayı:5890, Sayfa 277, 22 Eylül 2003)

Eski Unvan: MRT Marmara Radyo Ve Televizyon Gazetecilik Ve Basın Yayın A.Ş.

Değişiklik, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Sayı:3900 Sayfa 143, 25 Ekim 1995)

Eski Unvan : İstanbul Marmara Sağlık Tesisleri ve Ticaret A.Ş.

Değişiklik, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Sayı:3217, Sayfa 130, 09 Şubat 1993)

 ŞİRKETİN AMAÇ VE KONUSU

Madde 4-  3984 Sayılı Radyo Televizyon Üst Kurulu’ nun kuruluş ve yayınları hakkındaki kanunla yayınlanan yayın ilkelerine uygun olmak koşulu ile:

1-       Her türlü teknik usul ve araçlarla her ne isim altında olursa olsun elektromanyetik dalga ve diğer yollarla yurt içinde radyo ve televizyon yayınlarının yapılması,

2-       Elektromanyetik dalgalar ve diğer yollarla halkın doğrudan alması maksadı ile hareketli veya sabit resimlerin sesli veya sessiz, kalıcı olmayan yayınların yapılması,

3-       Televizyon ve radyo alıcı ve vericilerin kurulması,

4-       Her türlü televizyon programcılık hizmetlerinin gerçekleştirilmesi bu komu ile ilgili ürünlerin yurt içinden ve yurtdışından satın alınması veya kiralanması işletmenin kuruluş ve devamı için gerekli her türlü makine ve techizat alet ve edevatın alımı,ithalatı konusu ile ilgili tesislerin kurulması, kiralanması ve satın alınması,

5-       Haber ajansı kurma, görüntülü ve görüntüsüz haber üretmek ve haberleri pazarlamak,

6-       Prodüksiyon hizmetleri yapmak, yabancı radyo ve televizyon kuruluşlarının Türkiye temsilciliğini ve yayın haklarını almak, tanıtım ve halkla ilişkiler alanında hizmetler vermek,

7-       Şirket ileride yayınlanacak kanun, kararname, tebliğler veya yönetmeliklerin izin verdiği ölçüde konuları ile ilgili diğer iş ve işlemleri yapabilir.

 (Değişiklik, Türkiye Ticaret  Sicili Gazetesi Sayı:3900 , Sayfa 144, 25 Ekim 1995)

 ( Değişiklik, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Sayı: 3574, Sayfa 300, 15 Temmuz 1994)

 MERKEZ

Madde 5-

Şirketin merkezi “Abdülhakhamit Caddesi No.25 Beyoğlu/İstanbuldadır. Şirket Türk Ticaret Kanunun hükümlerine uygun olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığına önceden bilgi vermek suretiyle gerek Türkiye de gerek yabancı memleketlerde şubeler, satış mağazaları, depolar veya buna mümasil tesisler açabilir, muhabirlikler ve ajanslıklar tesis edebilir.

( Değişiklik, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Sayı: 6917, Sayfa 298, 17 Ekim 2007)

( Değişiklik, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Sayı: 5808, Sayfa 497, 29 Mayıs 2003)

( Değişiklik, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Sayı: 4361, Sayfa 406, 25 Ağustos 1997)

( Değişiklik, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Sayı: 3581, Sayfa 367, 26 Temmuz 1994)

 ŞİRKETİN KESİN KURULUŞ TARİHİ VE MÜDDET

Madde 6-

Şirket  kesin kuruluş tarihi, tescil ve ilan edildiği tarihtir. Şirketin hukuki varlığı muayyen bir süre ile takyid olunmamıştır. Böyle olmakla beraber genel kurulu kanunda gösterilen toplantı ve karar nisaplarına riayet şartı ile ana sözleşmeyi tadil ederek şirketin süresini sınırlayabilir. Bu şekilde takyid olunan süre gene kanuni şartlara uyularak daha da kısıtlanabileceği gene  uzatılabilir hatta gene süresiz hale dönüştürülebilir.

Ana mukavelenin tadili mahiyetinde olan işbu kararın tatbikinde önce sanayi ve ticaret bakanlığının müsaadesinin alınması şarttır.

BÖLÜM II

                                           SERMAYE VE HİSSE-HİSSE SENETLERİ

  SERMAYE VE HİSSELER

Madde 6 – Şirketin sermayesi 180.000.000-TL (Yüzseksenmilyon Türk Lirası)’ dır. Bu sermaye her biri 1- TL (Bir Türk Lirası) değerinde 180.000.000 adet hisseye ayrılmıştır.

Şirketin toplam 100.000.000- TL ( Yüzmilyon Türk Lira)’ lık sermayesinin tamamı hissedarlarca taahhüt edilip nakden ödenmiştir.

Bu defa artırılan 80.000.000.000- TL ( Seksenmilyon Türk Lira) ‘ lık sermaye muvazaadan ari olarak nakden ve tamamen taahhüt edilmiştir. Nakit olarak taahhüt edilen sermayenin 1/ 4’; ü artırım kararının tescil tarihinden itibaren üç ay içerisinde, kalanı ise artırım kararının tescil tarihinden itibaren iki yıl içerisinde ödenecektir.

Ayrıca sermaye taahhüt borçları tüm ortakların yazılı olurları alınmak suretiyle belirlenen tarihlerden önce de istenebilir. Bu husustaki ilanlar şirket Ana Sözleşmesinin ilen maddesi uyarınca yapılır.

Hisse senetlerinin tamamı nama yazılı olarak çıkarılmıştır. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

(Değişiklik, Türkiye Ticaret  Sicili Gazetesi Sayı:7474 , Sayfa 571, 07 Ocak 2010)

(Değişiklik, Türkiye Ticaret  Sicili Gazetesi Sayı:7318 , Sayfa 301, 26 Mayıs 2009)

(Değişiklik, Türkiye Ticaret  Sicili Gazetesi Sayı:6912, Sayfa 460, 09 Ekim 2007)

(Değişiklik, Türkiye Ticaret  Sicili Gazetesi Sayı:6494 , Sayfa 476, 16 Şubat 2006)

(Değişiklik, Türkiye Ticaret  Sicili Gazetesi Sayı:6330 , Sayfa 615, 22 Haziran 2005)

(Değişiklik, Türkiye Ticaret  Sicili Gazetesi Sayı:5837 , Sayfa 615, 09 Temmuz 2003)

(Değişiklik, Türkiye Ticaret  Sicili Gazetesi Sayı:5575 , Sayfa 466, 21 Haziran 2002)

(Değişiklik, Türkiye Ticaret  Sicili Gazetesi Sayı:5299 , Sayfa 30, 21 Mayıs 2001)

(Değişiklik, Türkiye Ticaret  Sicili Gazetesi Sayı:4680 , Sayfa 474, 30 Kasım 1998)

HİSSELERİN NEV’İ- HİSSE SENETLERİNİN NEV’İ

Madde 8-

Şirketin hisse senetleri nama yazılıdır. Nama yazılı hisselerin devri ve temliki için yönetim kurulundan müsaade alınması şarttır.

Yönetim kurulu hiçbir sebep göstermeksizin nama yazılı hislerin devir ve temlikine müsaade etmeyebilir, devir ve temliki pay defterine işlenmekten imtina edebilir.Yönetim kurulu tarafından hisse devrine verilecek müsaade onayına münhasırdır.

Türk Ticaret Kanunun 418. maddesinin 4. fıkrası hükmü saklıdır.

BÖLÜM III

                                              HİSSE SENETLERİNİN ŞEKLİ-TAHVİL

HİSSE SENETLERİNİN ŞEKLİ VE KUPONLARIN MÜLKİYETİ

Madde 9-

Hisse senetleri Türk Ticaret Kanunun 413. maddesi hükmüne uygun surette ihraç olunacak, dip koçanlı ve sıra numaralı olacaktır. Hisse senetleri ihraç tarihindeki yönetim kurulu başkanı ve diğer bir yönetim kurlu üyesi tarafından imzalanacaktır. Hisse senetleri temettü kuponları kimin elinde bulunuyorsa onun sayılır, bunlara ait ödemeler hamiline yapılır.

TAHVİL VE KAR ORTAKLIĞI BELGELERİ ÇIKARILMASI

Madde 10-

Şirket Türk Ticaret Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine göre, Genel Kurul kararı ile her türlü tahvil çıkarabilir. Ancak çıkartılan tahvillerin bedelleri tamamen tahsil edilmedikçe yeniden tahvil çıkarılmasına da karar verilmez.

Ayrıca şirket ilgili mevzuat hükümlerine göre kar ortaklığı belgeleri de çıkarabilir. Umumi heyet tahvil veya kar ortaklığı belgeleri ihracına ilişkin kararında bu konudaki ayrıntıları ihraç miktar ve zamanıyla şartlarını belirleyeceği gibi, dilerse idare meclisine bu konularda yetki verebilir.

BÖLÜM IV

                YÖNETİM KURULU- MURAHHAS, ÜYE VE GENEL MÜDÜRLER- TEMSİL

 YÖNETİM KURULU

Madde 11-

Şirket genel kurul tarafından hissedarlar arasından seçilecek en az üç, en çok beş kişilik bir yönetim kurulu tarafından idare, temsil ve ilzam olunur. Genel kurul önce yönetim kurulunun üyelerini seçer. Tüzel kişi ortakları temsilen yönetim kuruluna seçilecek gerçek kişi üyeler, temsil ettikleri tüzel kişilerle temsil münasebeti kesildiğinde üyelik sıfatını kendiliğinden kaybederler.

ÜYELİK SÜRESİ VE ÜYELİĞİN AÇILMASI

Madde 12-

Yönetim kurulu üyeleri üç bilanço yılı süreyle görev yaparlar. Üçüncü yılın sonunda yeniden seçilmeleri caizdir genel kurul, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Azil, istifa, vefat ve Türk Ticaret Kanunu’ nun 315. maddesinin 2. fıkrasında sayılan hallerde birinin mevcudiyeti sebebiyle üyeliklerden herhangi birinin açılması halinde yerine yeni üye tayini yönetim kurulunun kalan üyeleri tarafından yapılır.

Bu şekilde seçilen üye ve üyeler ilk adi veya olağanüstü genel kurul toplantısına kadar görev yapar. Üyenin asaleten tayini ilk genel kurulun onayına bağlıdır. Yönetim Kurulu tarafından tayin olunan üye genel kurulca onaylanmadığı takdirde, boşalan üyeliğe genel kurulca yeni bir seçim yapılır.

TEMİNAT ŞART

Madde 13-

Yönetim kurulu üyelerinden her biri, göreve başlamadan önce ilk yönetim kurulu toplantısına kadar 10.000- (Onbin) Lira itibari değerde hisse senedini rehin etmekle mükelleftir. Bu teminat yönetim kurulu üyesi namına başka ortak tarafından da verilebilir. Tüzel kişi ortakların temsilcisi yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğuna karşılık hisseler, temsil edilen tüzel kişi tarafından verilir.

İş bu senetler yönetim kurulu tarafından şirket kasasında muhafaza olunur, üyelerin görevlerinden doğacak olan sorunluluğa karşı merhun hükmünde olan senetler başkalarına devredilemez.

Teminat olarak tevdii olan hisse senetlerine isabet edecek temettü maliklerine ibra beklemeksizin tediye olunur.

Yönetim kurulu üyeliği görevinin her ne sebeple olursa olsun nihayet bulması halinde teminat olarak tevdii olunmuş senetler genel kurulun ibra kararını takip eden üçüncü ayın sonunda maliklerine iade olunur.

YÖNETİM KURULUNUN BAŞLICA GÖREVLERİ

Madde 14-

Yönetin kurulu Türk Ticaret Kanunu, iş bu ana sözleşme ve bu hususlarda şirketin genel kurulu tarafından alınan kararlarla kendisine verilen görevleri ifa ve icra eder.

Yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu’ nun 318-319. maddesi hükmü gereğince yetki ve görevlerinin bir bölümünü ve şirketi temsil yetkisini üyeleri arasından kurabileceği bir komiteye veya murahhas üye veya üyelere yahut müdür veya müdürlere devredebilir.

ŞİRKETİN TEMSİLİ

Madde 15-

Şirket adına işlem yapmak,şirketi temsil ve ilzam etmek yönetim kuruluna aittir. Şirket adına yazılan ve verilen bütün belge ve kağıtların ve şirket adına yapılan bilcümle bağlantı ve sözleşmelerin muteber olması ve şirketi temsil edebilmesi için bunların yönetim kurulunca derece, yer ve şekilleri tayin ve imza yetkisi verilen ve ne surette imza edecekleri usulüne uygun surette tescil ve ilan olunan kişi veya kişiler tarafından şirket unvanı altında imzalanmış olması lazımdır.

YÖNETİM KURULU TEŞKİLATI-TOPLANTI DÜZENİ VE NİSAPLAR

Madde 16-

İdare ve temsil görevi süresi kaç yıl olursa olsun yıllık adi genel kurulu toplantısını takip eden ilk yönetim kurulu toplantısında üyeler arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçerler. Süresi dolmuş bulunan başkan ve başkan vekilinin tekrar seçilmeleri caizdir.

Yönetim kurulu toplantısı lüzum gördükçe ve en az ayda bir kere olmak üzere şirket merkezinde yapılır.Üyelerin tamamına önceden yazılı olarak haber vermek suretiyle toplantı şirket merkezinden veya iş yerinden başka bir yerde de yapılabilir.

Yönetim kurulu müzakerelerinin başlayabilmesi için mevcut üye sayısının yarısından bir fazlasının toplantıda hazır bulunması şarttır.

Kararlar toplantıda mevcut üyelerin ekseriyetiyle verilir.

Üyelerden biri müzakere talebinde bulunmadıkça yönetim kurulu kararları üyelerden birinin muayyen bir hususa dair yaptığı teklifi diğerlerinin yazılı muvafakatleri alınmak suretiyle de verilebilir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ

Madde 17-

Yönetim kurulu üyeleri işbu ana sözleşmenin 27. maddesinde tespit olunan kar hisselerinden başka genel kurulun tespit edeceği aylık veya yıllık ücret veya her toplantı için muayyen bir ödenek alırlar.

BÖLÜM V

                                                         MURAKIPLAR

MURAKIPLAR

Madde 18-

Şirketin işleri ve ticari defter kayıtları şirket genel kurulu tarafından azami bir yıllık süre için seçilecek en az bir veya en çok üç murakıp tarafından denetlenir.

Görev süreleri sona eren murakıpların tekrar seçilmesi caizdir. Murakıpların ücreti şirket genel kurulu tarafından kararlaştırılır.

MURAKIPLARIN GÖREVLERİ

Madde 19-

Murakıplar, Türk Ticaret Kanunu tarafından kendilerine verilen görevleri yerine getirecekler şirketin iyi bir şekilde idaresi ve menfaatlerinin korunması için gerekli ve mümkün denetimi yapacaklardır.

Buna ek olarak:

–          Şirketin yönetim kurulu üyeleri ile iş birliği ederek bilançonun tanzim şeklini tayin etmek,

–          Ana sözleşmede pay sahiplerinin genel kurul toplantılarına iştiraki için gerektiği bildirilen şartların yerine getirilip getirilmediğini incelemek,

–          Bütçe ve bilançoyu murakabe etmek,

–          Yönetim kurulunun ihmali halinde adi ve olağanüstü olarak genel kurlu davet etmek,

–          Genel kurul toplantılarında hazır bulunmak,

–          Yönetim kurulu üyelerinin kanun ve ana sözleşme hükümlerine tamamen riayet etmelerine nezaret etmek de murakıpların esas görevleri arasında yer alır. Türk Ticaret Kanunun 353,354,355,357. maddeleri hükmü saklıdır.

ADİ VE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULLAR VE KARAR NİSABI

Madde 20-

Şirket genel kurulu adi, olağanüstü olarak toplanır.Adi genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Olağanüstü genel kurul, şirket işlerinin gerektirdiği her zaman kanun ve bu ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve karar alır.

Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki nisap Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Genel kurulun toplantı yeri şirket merkezidir. Yönetim kurulunun göstereceği lüzum üzerine idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde de toplanılabilir. Bu husus toplantıya çağrı mektuplarında ve ilanlarda açıklanır.

TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNMASI

Madde 21-

                Gerek adi, gerek olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar muteber değildir.

TOPLANTIYA DAVET

Madde 22-

Genel kurulu adiyen toplantıya yönetim kurulu çağırır. Olağanüstü genel kurul, hem yönetim kurulu, hem murakıplar tarafından toplantıya davet olunabilir. Şirket sermayesini en az % 10’ una sahip hissedarlar gerekçe bildirmek suretiyle ve yazılı şekilde takip etmeleri halinde yönetim kurulu veya murakıplar, genel kurulu toplantıya davet edebilirler. Genel kurulu toplantıya davet eden % 10 azınlığın mahkemeden yetki alması hakkı saklıdır.

OY HAKKI

Madde 23-

                Adi ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her hisse için bir oy hakkı olacaktır. Oy hakkının kullanılması pay sahibi olan veya olmayan bir vekile tevdii edilebilir. Bu konuda verilecek yetki belgelerinin şekli yönetim kurulunca tespit olunur.

Hamiline yazılı bir hisse senedinden doğan oy hakkı o senede zilyet bulunan kimse tarafından kullanılır. Hamiline yazılı hisse senedi malikleri toplantı gününden en az yedi gün önce müracaatla hisse senetlerine veya bunlara malik olduklarını gösterir vesaiki şirkete tevdie mecburdurlar.

Hamiline yazılı hisse senedi maliki, iş bu tevdii üzerine şirket tarafından kendisine verilecek üzerinde oy miktarı yazılı bulunan giriş kartlarını ibraz suretiyle genel kurul toplantılarına iştirak edebilirler. Toplantının ertelenmesi halinde , aksine karar olmadıkça iş bu giriş kartları müteakip toplantı için de geçerlidir.

Genel kurul toplantılarına oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli reye başvurmak lazımdır.

BÖLÜM VI

                                                     MALİ HÜKÜMLER

HESAP DEVRESİ

Madde 24-

Şirketin Hesap devresi bir takvim yılıdır. Ancak birinci hesap devresi farklı olarak kesin kuruluş tarihinden başlamak üzere o yılın aralık ayının sonuncu günü nihayet bulur.

BİLANÇO KAR ZARAR HESAPLARI YÖNETİM KURULU VE MURAKABE HEYETİ RAPORLARI

Madde 25-

                Her hesap devresi sonunda yıllık yönetim kurulu raporları ile murakabe heyeti raporu ve ayrıca şirketin mali durumunu gösterir bir bilanço ile kar ve zarar hesabı cetveli tanzim olunur ve genel kurulu takiben en geç bir ay içinde Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı’ na gider. Hazırlanacak yönetim kurulu ve murakıp raporlarıyla yıllık bilançodan genel kurul tutanağından ve genel kurulda hazır bulunan hissedarların isim ve hisseleri miktarını gösteren cetvelden üçer nüsha genel kurulun son toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı’ na gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan komisere verilecektir.

Yönetim Kurulu raporu ile murakıp raporu, bilanço, kar ve zarar cetveli genel kurul toplantısından en az on beş gün önceden şirket merkez ve şubelerinde ortakları tetkikine amade bulundurulur.

SAFİ KARIN TESPİTİ

Madde 26-

                Şirketin genel masraflarıyla muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan miktarlar hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi karı teşkil eder. Safi karın tespiti hususunda Türk Ticaret Kanunu’ nun , Vergi Usul Kanunu’ nun vesair mali kanunlarının hükümlerine uyulur.

SAFİ KARIN DAĞITILMASI

Madde 27-

                Yukarıdaki madde gereğince tespit olunacak safi kardan ödenmesi gereken vergiler düşüldükten sonra kalan miktardan :

a-       Yüzde beş nispetinde kanuni yedek akçe ile

b-       Ödenmiş sermayenin yüzde beşi nispetinde birinci temettü payı ayrılır

c-       Kanuni yedek akçe ile birinci temettü hissesinin ayrılmasından sonra kalan kardan genel kurul kararı ile en fazla %10’ u yönetim kurulu başkan ve üyelerine, en fazla %10’ u da şirketin müdür, memur ve müstahdemlerine tahsis olunabilir.

d-       Kalan kar genel kurul kararına göre kısman veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtılabileceği gibi, dağıtılmayarak herhangi bir yedek akçe olarak muhafaza edilebilir.

e-       Ortaklara dağıtılmasına karar verilen birinci ve ikinci temettü payının hangi tarihte ödeneceği genel kurul tarafından tespit olunur. Türk Ticaret Kanunun 466/3 madde hükmü saklıdır.

YEDEK AKÇELER

Madde 28-

Birinci kanuni yedek akçe ödenmiş ise sermayenin %20’sine ulaşıncaya kadar ayrılır.Ancak kanuni yedek akçe herhangi bir sebeple ödenmiş sermayenin %20’ sinden aşağı düştüğü takdirde müteakip yıllarda kanuni yedek akçe ayrılmasına devam edilerek noksan kısım tamamlanır.

ANA SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ

Madde 29-

Ana sözleşmede yapılacak bilumum değişikliklerin tekemmülü Sanayi ve Ticaret Bakanlığının iznine bağlıdır.Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil edildikten sonra ilan edildikleri tarihten itibaren muteber olurlar.

BÖLÜM VII

                                                    ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

 GENEL KURUL TOPLANTILARI-SERMAYENİN ARTIRILMASI VE TASFİYEYE AİT OLANLAR

Madde 30-

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunun 37. maddesinin 4. fıkrası mahfuz kayıt ve şartıyla İstanbul’ da çıkan sabah gazetelerinden biri ile en az on beş gün önceden ilan edilir.

Türk Ticaret Kanunun ilanların şekil ve müddetlerle ilgili emredici hükümleri saklıdır.Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunun 397 ve 438. maddeleri hükümleri tatbik olunur.

ANA SÖZLEŞMENİN TEVDİİ

Madde 31-

Şirket ile bu ana sözleşmeyi bastırarak kuruculara ve sermaye artırımlarına iştirak edecek yeni hissedarlara tevdi edeceği gibi yazılı iki nüshasını da Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderecektir.

KANUNİ HÜKÜMLER

Madde 32-

İş bu ana sözleşmeyle düzenlenmemiş hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunun hükümleri ile diğer ilgili mevzuat uygulanacaktır.